Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

Strefa Rodzica

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół w Prudniku ul. Dąbrowskiego 2 48-200 Prudnik.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą komunikacji elektronicznej za pomocą adresu: rodo@oswiata-prudnik.pl lub osobiście w siedzibie administratora danych osobowych.

 3. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach :

 1. dane osobowe ucznia wraz z powiązanymi z nimi danymi rodzica/prawnego opiekuna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w placówce.

 2. dane osobowe ucznia związane z udziałem dziecka w konkursach, zawodach, turniejach wycieczkach i innych wydarzeniach organizowanych w szkole i poza nią na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 3. wizerunek oraz osiągnięcia dziecka w celu publikacji w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez szkołę w prasie lokalnej, telewizji, kronice, gazetce szkolnej, na stronie internetowej i profilach szkoły prowadzonych na portalach społecznościowych lub też w innych mediach wyżej nie wymienionych, na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 4. dane osobowe osoby niebędącej rodzicem/prawnym opiekunem odbierającej dziecko ze szkoły/świetlicy szkolnej/przedszkola na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 1. Dane nie będą profilowane oraz udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący, ubezpieczyciel na podstawie wniosku zgłoszenia szkody i inne na wniosek np. PPP, Sąd, OPS).

 2. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do :

 • dostępu do treści danych, na podstawie art.15 RODO;

 • sprostowania/uzupełnienia danych, na podstawie art.16 RODO;

 • usunięcia danych, na podstawie art.17 RODO;

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 RODO;

 • przenoszenia danych, na podstawie art.20 RODO;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21 RODO;

 • wycofania zgody w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (tj. art.6 ust.1 lit. a RODO).

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w pkt. 3a jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niewpisanie ucznia do Ewidencji Uczniów szkoły (czyli nieprzyjęcie ucznia). Podanie danych wymienionych w punktach 3b-3d wymaga pisemnej zgody, a konsekwencją braku zgody lub jej niewyrażenia skutkuje : brakiem publikacji osiągnięć ucznia, brakiem możliwości udziału w konkursach, zawodach i innych wydarzeniach szkolnych oraz brakiem możliwości odebrania dziecka ze szkoły/świetlicy przez osobę inną niż rodzice.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana, narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dziennik elektroniczny

W naszej szkole

W naszej szkole

Slider