Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ (AKTUALIZACJA )

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2020/2021

z dnia 12 stycznia 2021r.

Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ (aktualizacja)
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Prudniku

 

Podstawa prawna: art. 105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910).

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym Szkoły.
 2. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego na podstawie rocznego planu pracy szkoły.
 3. Regulamin świetlicy opracowywany jest co roku przez wychowawców świetlicy na początku każdego roku szkolnego i zatwierdzany przez dyrektora szkoły oraz przedstawiany do akceptacji wychowankom i ich rodzicom.
 4. Zajęcia świetlicowe są przeznaczone dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
 1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców,
 2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 1. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizycznych.

 

§ 2.

Cele i zadania świetlicy

 

 1. Wychowawcy w świetlicy szkolnej zapewniają dzieciom i młodzieży:

 

 1. zorganizowaną opiekę wychowawczą,
 2. pomoc w nauce,
 3. warunki do nauki własnej,
 4. kulturalną rozrywkę i zabawę,
 5. właściwe wzorce kultury osobistej i współżycia w grupie,
 6. rozwój zainteresowań oraz zdolności,
 7. stymulowanie postawy twórczej,
 8. wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 9. pomoc w nabywaniu umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami,
 10. pomoc w odkrywaniu przez dzieci swoich mocnych stron,
 11. wdrażanie i rozpowszechnianie zdrowego stylu życia,
 12. współpracę z ich nauczycielami i rodzicami.

 

 1. Do zadań świetlicy należy:
 1. organizowanie opieki,
 2. organizowanie pomocy w nauce,
 3. tworzenie warunków do nauki własnej,
 4. przyzwyczajanie do samodzielnej pracy,
 5. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów,
 6. organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 7. odkrywanie i rozwijanie zainteresowań,
 8. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego,
 9. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
  i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia,
 10. rozwijanie samodzielności i aktywności,
 11. współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym, logopedą.

§ 3.

Założenia organizacyjne
 

 1. Świetlica działa w dni pracy szkoły w godzinach: od 6.30 do 16.30.
 2. Nadzór pedagogiczny nad pracą świetlicy sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Całokształt pracy świetlicy szkolnej organizuje i ją bezpośrednio nadzoruje kierownik świetlicy szkolnej.
 4. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń obowiązujących w szkole, które wypełniają rodzice.
 5. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych, gdzie liczba uczniów nie powinna przekraczać 25 osób.
 6. Opieką wychowawczą objęci są wszyscy uczniowie:
 1. dojeżdżający do szkoły,
 2. skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
 3. zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego.
 1. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w godzinach od 1145 do 13.45 Pozostałe dzieci spędzają czas w świetlicy pod opieką nauczyciela. W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej.
 2. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów.
 3. Obowiązkiem rodziców/prawnych opiekunów jest odbieranie dziecka punktualnie, według indywidualnych ustaleń. Nagminne nieprzestrzeganie punktualności w ostateczności skutkować może wypisaniem dziecka ze świetlicy.
 4. Każda zmiana decyzji rodziców w kwestii pobytu dzieci w świetlicy musi być przekazana w formie pisemnej z datą i podpisem.
 5. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Kontraktu świetlicowego, zawartego pomiędzy wychowawcami a uczniami.

 

§ 4.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowanek ma prawo do:

 

 1. właściwie zorganizowanej opieki,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 5. wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 6. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu audiowizualnego będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

 1. Wychowanek jest zobowiązany do:

 

 1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,
 2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 3. współpracy w procesie wychowania i opieki,
 4. uczestniczenia w zajęciach organizowanych w świetlicy,
 5. kulturalnego zachowania się w trakcie zajęć świetlicowych,
 6. respektowania poleceń nauczyciela,
 7. dostarczania usprawiedliwień swojej nieobecności,
 8. nieopuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy,
 9. przebywania w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela,
 10. nieoddalania się od grupy podczas wyjść poza salę świetlicową,
 11. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek,
 12. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5.

Nagrody i kary

Stosowane nagrody i wyróżnienia to:

 1. Wyróżnienie wobec grupy przez wychowawcę świetlicy lub wychowawcę klasy.
 2. Pochwała przekazana opiekunom.
 3. Pochwała dyrektora szkoły.
 4. Nagroda rzeczowa.

Stosowane kary to:

 1. Upomnienie udzielone przez wychowawcę świetlicy lub kierownika świetlicy.
 2. Poinformowanie rodziców o niewłaściwym zachowaniu.
 3. Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 4. Nagana udzielona przez dyrektora szkoły.
 5. Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

§ 6.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt i rozmowy przy odbieraniu lub przyprowadzaniu dziecka do świetlicy.
 2. Rozmowy telefoniczne.
 3. Pisemne informacje w dzienniczku ucznia.

 

§ 7.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy rozkład dnia.
 4. Tygodniowy rozkład zajęć.
 5. Dziennik elektroniczny Vulcan
 6. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 7. Roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 8. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy z uczniami.

§ 8.

Zadania kierownika świetlicy

Do szczegółowych zadań kierownika świetlicy należy:

 1. Organizacja pracy świetlicy w danym roku szkolnym.
 2. Opracowanie wewnątrzszkolnych dokumentów związanych z działalnością świetlicy, takich jak roczny plan pracy świetlicy, regulamin świetlicy, sprawozdanie z działalności świetlicy, karty zgłoszenia dzieci do przebywania w świetlicy.
 3. Kierowanie pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli – wychowawców świetlicy szkolnej.
 4. Zatwierdzanie rocznych planów zajęć grup świetlicowych.
 5. Zatwierdzanie harmonogramów zajęć świetlicowych.
 6. Nadzorowanie przydziału dzieci do poszczególnych grup świetlicowych.
 7. Podejmowanie decyzji związanych z godzinami pracy świetlicy i wychowawców.
 8. Zapewnienie bezpiecznych warunków pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
 9. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach ustalonych godzin.
 10. Realizacja planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w zakresie dotyczącym świetlicy.
 11. Opracowanie terminarza i założeń obserwacji zajęć świetlicowych.
 12. Współpraca z wychowawcami klas, rodzicami wychowanków, dyrekcją szkoły i środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia właściwej realizacji funkcji świetlicy.
 13. Rozstrzyganie spraw spornych związanych z pracą świetlicy oraz skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci będących wychowankami świetlicy, dotyczących świetlicy.
 14. Czuwanie nad właściwym prowadzeniem dokumentacji szkolnej związanej z pracą świetlicy.
 15. Wykonywanie czynności biurowo-administracyjnych.
 16. Dysponowanie powierzonym mieniem szkolnym.
 17. Podpisywanie odpowiedniej kategorii pism i dokumentów związanych z pracą świetlicy.
 18. Dysponowanie funduszami przeznaczonymi na funkcjonowanie świetlicy szkolnej.
 19. Reprezentowanie interesów szkoły na zewnątrz w sprawach dotyczących świetlicy.
 20. Realizowanie poleceń i zadań zleconych przez dyrektora oraz wicedyrektora szkoły.
 21. Prowadzenie dziennika elektronicznego.

 

§ 9.

Zadania nauczyciela świetlicy

 1. Opracowanie ramowego planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Systematyczne prowadzenie dziennika zajęć.
 3. Przestrzeganie dyscypliny pracy.
 4. Sumienne spełnianie obowiązków podczas dyżurów.
 5. Prowadzenie zajęć dydaktycznych według ogólnego planu i planów miesięcznych.
 6. Sprawowanie opieki i zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom.
 7. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.
 8. Rozwijanie zainteresowań uczniów.
 9. Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałość o zachowanie zdrowia.
 10. Współpraca z rodzicami, Radą Pedagogiczną, higienistką szkolną.
 11. Dbanie o estetykę pomieszczeń i aktualny wystrój świetlicy.
 12. Wykonanie prac zleconych przez kierownika świetlicy.
 13. Zapoznanie uczniów (w pierwszym tygodniu września) z regulaminem świetlicy.
 14. Podpisanie kontraktu z wychowankami.
 15. Uzgadnianie z przełożonymi potrzeb materialnych świetlicy.
 16. Zgłaszanie wychowawcy klasy, rodzicom informacji o nieuczęszczaniu dziecka do świetlicy.
 17. O niewłaściwym zachowaniu uczniów wychowawca świetlicy powiadamia rodzica i wychowawcę ucznia.

 

§ 10.

 

Wyposażenie świetlicy

 

 1. Świetlica szkolna powinna być wyposażona w pomoce naukowe, sprzęt i materiały umożliwiające realizację programu pracy opiekuńczo-wychowawczej:
 • Sprzęt audiowizualny.
 • Przybory do zespołowych gier i zabaw sportowych.
 • Czasopisma, książki, gry do zajęć artystycznych, technicznych itp.
 • Sprzęt i materiały niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

§ 11.

Organizacja zajęć w świetlicy w czasie COVID-19

1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz sali dydaktycznej nr 10, która nie jest wykorzystywana do bieżącej nauki.

 1. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów w trakcie przebywania w świetlicy nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi grupami
 3. Do grupy przypisani są ci sami nauczyciele (wychowawcy)
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do świetlicy należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 5. Sale wietrzone nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w czasie przerwy, w szczególności przed przyjściem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 6. Dzieci korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 7. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.
 8. Dziecko nie powinno przynosić do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 9. Zaleca się zamiast środków do dezynfekcji rąk regularne mycie rąk wodą z mydłem.
 10. Spożywanie posiłków będzie odbywać się w tych samych grupach i z zachowaniem dystansu.
 11. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 12. Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 13. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 14. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 15. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
 16. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
  1. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021r.

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

slider

slider

Slider