Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ (AKTUALIZACJA )

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18 /2022/2023

z dnia 31 sierpnia 2023r.

Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

 

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Prudniku

§ 1.

Postanowienia ogólne

Świetlica jest integralną częścią szkoły. Realizuje cele i zadania szkoły ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

§ 2.

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień oraz umiejętności.

Cele szczegółowe:

1. Realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych szkoły.

2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno-moralnej (odpowiednie zachowanie w szkole, w domu i środowisku lokalnym).

3. Organizowanie zespołowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy.

5. Rozbudzanie, rozwój zainteresowań i zdolności oraz dociekliwości poznawczej.

6. Propagowanie reguł komunikacji interpersonalnej oraz kształtowanie wrażliwości uczuciowej uczniów.

7. Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, budowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych.

Zadania świetlicy

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach przed lub po obowiązkowych zajęciach dydaktycznych.

2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w czasie pobytu w świetlicy.

3. Wytwarzanie dobrego klimatu do nawiązywania kontaktów dziecka z nauczycielem.

4. Kształtowanie właściwej postawy społeczno – moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego.

5. Organizowanie zespołowej nauki.

6. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej, pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

7. Niesienie pomocy w każdej sytuacji, która przysparza dzieciom istotnych trudności.

8. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

9. Wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań poprzez dostarczanie okazji do różnorodnej ekspresji (plastycznej, muzycznej, dramatycznej).

10. Organizowanie konkursów świetlicowych i szkolnych dających możliwość szerszego udziału wychowanków w życiu szkoły oraz prezentacji na forum szkoły.

11. Stała, systematyczna współpraca z rodzicami, wychowawcami, logopedą, psychologiem, pedagogiem szkolnym, pedagogiem specjalnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

12. Udział świetlicy w życiu społecznym szkoły i środowiska lokalnego.

13. Organizowanie samorządności świetlicowej i współodpowiedzialności za dobro wspólne.

§ 3.

Założenia organizacyjne: przyjmowanie uczniów do świetlicy

 1. Do świetlicy przyjmowane są dzieci, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców – na wniosek rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w dni pracy szkoły w godz. 6.30 – 16.30. Poza godzinami pracy świetlicy pełną odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy
 4. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do 30 czerwca danego roku w sekretariacie szkoły kompletnie wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka Wniosku o przyjęcie od 1 września nowego roku szkolnego ucznia do świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku.
 5. Wniosek o przyjęcie od 1 września nowego roku szkolnego ucznia do świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku dostępny jest w sekretariacie szkoły, świetlicy szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły. Zawarte we Wniosku informacje stanowią podstawę do przyjęcia dziecka do świetlicy.
 6. Niekompletnie wypełniony przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka Wniosek będzie skutkował nie przyjęciem dziecka do świetlicy.
 7. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy szkolnej podejmuje powołana przez dyrektora komisja w składzie: dwóch nauczycieli świetlicy oraz wicedyrektor, w terminie do końca lipca danego roku szkolnego. Lista przyjętych uczniów do świetlicy szkolnej dostępna będzie w sekretariacie szkoły i w gablocie na korytarzu szkolnym. Od decyzji komisji w terminie 7 dni od ogłoszenia listy uczniów przyjętych do świetlicy rodzic/prawny opiekun może odwołać się do dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do świetlicy wypełniają „Kartę dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej” do 1 września nowego roku szkolnego i składają w sekretariacie szkoły.
 9. Zawarte w Karcie dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej informacje będą pomocne wychowawcom świetlicy we właściwym postępowaniu z dzieckiem podczas jego pobytu w świetlicy.
 10. Do świetlicy przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci rodziców pracujących zawodowo oraz dzieci pozostające w szkole dłużej ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole w tym:
 1. skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela lub czekający na zajęcia lekcyjne,
 2. zwolnieni z uczęszczania na zajęcia np. wychowania fizycznego, religii, drugiego języka obcego w godzinach ich trwania.
 1. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach, gdzie liczba nie powinna przekraczać 25 osób.
 2.  Rezygnację z miejsca w świetlicy szkolnej rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest złożyć na piśmie do dyrektora szkoły z tygodniowym wyprzedzeniem.
 3. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu świetlicy.

§ 4.

Zasady funkcjonowania świetlicy

 1. W świetlicy zadania realizowane są według planu pracy z uwzględnieniem tygodniowego rozkładu zajęć.
 2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za dzieci, które zostały przyprowadzone lub zgłosiły się do niej samodzielnie przed lub po zajęciach lekcyjnych w godzinach pracy świetlicy.
 3. Wszelkie informacje dotyczące sposobu odbierania/wychodzenia dzieci do domu lub na zajęcia dodatkowe muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy przez rodziców/opiekunów prawnych.
 4. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania wychowawców świetlicy o zmianie sytuacji rodzinnej dziecka i przedstawienia odpowiednich dokumentów prawnych potwierdzających ten fakt (np. postanowienie sądu w sytuacji pozbawienia praw rodzicielskich czy wyłączenia opieki).
 6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dzieci ze świetlicy i poinformowania o tym fakcie wychowawcy świetlicy.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach powinni poinformować o tym fakcie nauczyciela świetlicy.
 8. Do odbierania i odprowadzenia uczniów do świetlicy szkolnej są zobowiązane również osoby prowadzące różne zajęcia dodatkowe (np. specjalistyczne).
 9. Uczeń nie może przebywać na terenie szkoły bez opieki rodzica/ prawnego opiekuna przed godziną rozpoczęcia pracy świetlicy, a także po jej zakończeniu.
 10. W świetlicy uczniowie nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3/mp4, smartwatch. Umożliwiony jest kontakt tylko z Rodzicami/Opiekunami prawnymi na prośbę ucznia za zgodą nauczyciela świetlicy.
 11. Za rzeczy zniszczone przez dziecko przebywające w świetlicy odpowiada rodzic/opiekun prawny.
 12.  Za rzeczy przynoszone przez dzieci do świetlicy, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 13.  Wychowawca świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się do świetlicy lub samowolnie opuściło teren szkoły w czasie, kiedy powinno przebywać w świetlicy.
 14.  Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku.
 15.  Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad w godzinach od 11.45 do 13.45 Pozostałe dzieci spędzają czas w świetlicy pod opieką nauczyciela. W tym czasie wychowawcy świetlicy pełnią dyżur w stołówce szkolnej.
 16.  Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych świetlica pełni wyłącznie dyżur opiekuńczo - wychowawczy.

§ 5.

Przyprowadzanie dzieci do świetlicy

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

2. Szkoła przyjmuje dzieci od godziny 6:30. Za bezpieczeństwo dzieci przyprowadzonych do szkoły przed 6:30 odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

3. Przed zajęciami lekcyjnymi dzieci poniżej 7 roku życia są przyprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych osobiście do świetlicy i powierzane pod opiekę nauczyciela.

4. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie przychodziło do świetlicy biorą na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka w drodze do świetlicy szkolnej.

5. Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza się do wychowawcy w celu zapisania na listę obecności.

§ 6.

Odbieranie dzieci ze świetlicy

 1. Rodzice/opiekunowie prawni odbierający dziecko ze świetlicy szkolnej zgłaszają ten fakt nauczycielowi świetlicy.
 2. Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice/prawni opiekunowie oraz wyznaczone przez nich osoby wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez inną osobę, której rodzic nie wpisał do Karty zgłoszenia, wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia od rodziców/prawnych opiekunów. Nauczyciel może wydać dziecko po osobistym zweryfikowaniu tożsamości osoby odbierającej dziecko z listą osób uprawnionych do jego odbioru.
 4. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, pracownik szkoły kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
 6. Prośby dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 7. Rodzice/opiekunowie prawni po odebraniu dziecka przejmują nad nim odpowiedzialność nawet, jeśli przebywają na terenie szkoły.
 8. Jeżeli dziecko jest odbierane przez osobę niepełnoletnią (np. rodzeństwo) wskazaną w Karcie dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej rodzice/ prawni opiekunowie zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia tego faktu oraz oświadczenia, że ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 9. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu (powyżej 7 r.ż.) musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklarację, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko (druk zwolnienia dziecka z zajęć znajdujący się na stronie internetowej szkoły/świetlicy szkolnej). Informacja o samodzielnym powrocie dziecka ze świetlicy musi być odnotowana przez rodziców/prawnych opiekunów w Karcie dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej.
 10.  Uczeń nie może być zwolniony z zajęć ani opuścić świetlicy na podstawie telefonu od rodziców/opiekunów.
 11.  Uczeń wychodzący ze świetlicy do domu, zgłasza swoje wyjście nauczycielowi świetlicy.
 12.  Rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona przychodzący po dziecko do świetlicy przejmuje za nie całkowitą odpowiedzialność. Dziecko nie uczestniczy w dalszych zajęciach i zabawach świetlicowych.
 13.  Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na samodzielny powrót dziecka do domu lub upoważnienie osoby trzeciej do odbioru dziecka wyrażone przez telefon nie może być podstawą do wypisania dziecka ze świetlicy.
 14.  W przypadku odbioru dziecka przez osobę niezgłoszoną w Karcie dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej, rodzic zobowiązany jest do przedstawienia pisemnej, jednorazowej zgody zawierającej dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka w danym dniu z odpowiednią datą oraz podpisem rodzica lub w dzienniku elektronicznym.

 

§ 7.

Sytuacje szczególne

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do szkoły dzieci zdrowe. Dzieci zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi.
 2. W przypadku zachorowania dziecka na terenie szkoły rodzice/opiekunowie prawni zostaną poinformowani o tym fakcie telefonicznie.
 3. Nauczyciel odmówi wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawia agresywne zachowania i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku odpowiedniego bezpieczeństwa. W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica/opiekuna prawnego lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę, sporządza notatkę służbową oraz informuje o zdarzeniu przełożonego.
 4. Nauczyciel ma obowiązek zadbać, aby dziecko zostało odizolowane od rodzica/opiekuna prawnego znajdującego się pod wpływem alkoholu, środków psychoaktywnych lub przejawiającego agresywne zachowania.
 5.  W przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny zaprzecza, że jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innego środka psychoaktywnego nauczyciel zgłasza dyrektorowi i dzwoni na Policję w celu stwierdzenia w/w faktu.
 6. W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna prawnego w stanie nietrzeźwości powtórzy się, Dyrektor może powiadomić Policję, Ośrodek Pomocy Społecznej, Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego.
 7. W przypadku nieodebrania dziecka w godzinach pracy świetlicy, nauczyciel, który z nim pozostał nawiązuje kontakt telefoniczny z rodzicami/opiekunami prawnymi bądź osobami upoważnionymi do odbioru ucznia, wskazanymi w Karcie dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej i ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.
 8. Gdy rodzic/opiekun prawny lub inna osoba wskazana do odbioru dziecka Karcie dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej nie może odebrać dziecka, rodzic/opiekun prawny może telefonicznie lub przez dziennik elektroniczny upoważnić inną osobę pełnoletnią do odbioru dziecka. Wskazana osoba musi przy odbiorze potwierdzić swoją tożsamość oraz napisać oświadczenie o odbiorze dziecka ze świetlicy, podpisując się pod nim czytelnie.
 9. W sytuacji, gdy wychowawca nie może nawiązać kontaktu z rodzicami, opiekunami lub osobami upoważnionymi w Karcie dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej, informuje Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. Oraz powiadamia Policję. Do czasu ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych ucznia dziecko pozostaje pod opieką  funkcjonariusza policji.
 10. Gdy taka sytuacja (odebranie dziecka po godz.16.30) powtarza się rodzice/opiekunowie prawni zostają pouczeni, że może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednich organów.
 11.  Jeśli dziecko zostało odebrane po godzinach pracy świetlicy, nauczyciel sporządza notatkę służbową. Nauczyciel – wychowawca ma obowiązek zostać z dzieckiem, aby sprawować opiekę nad nim do wyjaśnienia sytuacji.
 12. W przypadku nagminnego spóźniania się rodziców/opiekunów prawnych z odbiorem dziecka ze świetlicy szkolnej obowiązuje PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DZIECKO NIE ZOSTAŁO ODEBRANE do GODZ. 16.30.

 

§ 8.

Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy

Do zadań nauczycieli-wychowawców świetlicy należy:

1. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów

2. Przeprowadzanie zajęć tematycznych

3. Organizowanie uczniom pomocy w nauce

4. Organizowanie gier i zabaw ruchowych

5. Organizowanie spacerów i wypoczynku na świeżym powietrzu

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków

7. Realizacja zadań z zakresu doradztwa zawodowego zgodnie z programem realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

8. Kształtowanie nawyków higieny i czystości

9. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności

10. Tworzenie warunków do odrabiania lekcji.

11. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, logopedą, psychologiem.

12. Prowadzenie dokumentacji świetlicy, w tym systematyczne prowadzenie dziennika elektronicznego oraz odnotowywanie obecności dzieci na zajęciach świetlicowych.

13. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

14. Prezentacja informacji o organizacji i pracy świetlicy na stronie internetowej szkoły oraz wytworów dzieci m.in. na stronie internetowej.

15.  Dbałość o ład, prządek, estetykę świetlicy oraz wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

§ 9.

Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanej opieki,
 2. Życzliwego traktowania,
 3. Poszanowania godności osobistej,
 4. Ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 5. Wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami,
 6. Uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
 7. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień,
 8. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy.

 

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania Regulaminu świetlicy
 2. Każdorazowego informowania wychowawcy świetlicy o swoim przyjściu i wyjściu
 3. Nie opuszczania świetlicy bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy świetlicy
 4. Nie oddalania się od grupy podczas wyjść poza świetlicę,
 5. Wykonywania poleceń wychowawcy świetlicy,
 6. Natychmiastowego zgłaszania wszelkich wypadków,
 7. Odrabiania zadań domowych pod opieką wychowawcy świetlicy,
 8. Dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 9. Poszanowania sprzętów i wyposażenia świetlicy i szkoły,
 10. Poszanowania własności innych osób (zabieranie i chowanie cudzych rzeczy jest zakazane),
 11. Nie korzystania z telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych,
 12. Poszanowania ciszy i spokoju oraz pracy innych osób,
 13. Kulturalnego zachowania w trakcie zajęć świetlicowych oraz w czasie pobytu na stołówce.

§ 10.

Nagrody i konsekwencje wobec uczniów

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może uzyskać nagrodę za udział w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie zasad świetlicowych itp. w postaci:

 1. Pochwały ustnej wychowawcy świetlicy,
 2. Wpisania pochwały do dziennika elektronicznego,
 3. Pochwały ustnej wychowawcy świetlicy w obecności grupy,
 4. Pochwały ustnej w obecności rodziców lub wychowawcy klasy,
 5. Drobnej nagrody rzeczowej,
 6. Dyplomu, wyróżnienia,
 7. Innej nagrody, w zależności od sytuacji i możliwości świetlicy,
 8. Pochwały udzielonej przez dyrektora szkoły.

Za nieprzestrzeganie zasad świetlicowych oraz agresywne zachowania przewidziane są następujące konsekwencje:

 1. Upomnienie ustne udzielone przez wychowawcę świetlicy,
 2. Powiadomienie rodziców oraz wpisanie uwagi do dziennika elektronicznego,
 3. Rozmowa dyscyplinująca z Dyrektorem szkoły w obecności rodziców,
 4. Nagana dyrektora szkoły
 5. Skreślenie z listy dziecka zapisanego do świetlicy, zgodnie z Procedurami obowiązującą w świetlicy.

§ 11.

Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia – codzienny kontakt w czasie odbierania dzieci.
 2. Kontakt rodziców ze szkołą odbywa się z zachowaniem drogi służbowej – nauczyciel świetlicy, dyrektor szkoły.
 3. Korespondencja z rodzicami przez dziennik elektroniczny.
 4. Konsultacje dla rodziców podczas godziny dostępności nauczycieli.
 5. Rozmowy telefoniczne.

§ 12.

Zapewnianie bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19.

 1. W szkole są stosowane powszechnie obowiązujące przepisy i zalecenia dotyczące zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii COVID - 19.
 2. Na zajęcia w świetlicy może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych (kaszel, gorączka).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów prawnych bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 4. Przed wejściem do budynku szkoły należy dokładnie zdezynfekować ręce w miejscu do tego wyznaczonym.
 5. Opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 1. Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
 3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 4. W świetlicy obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk z użyciem mydła, właściwa ochrona przed kichaniem i kaszlem, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, dezynfekcja rąk.
 5. Uczniowie zobowiązani są do mycia/dezynfekowania rąk przed wejściem do świetlicy.
 6. Sale świetlicowe, w których odbywają się zajęcia świetlicowe będą wietrzone przed przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.
 7. W miarę możliwości, zajęcia świetlicowe organizowane będą na terenie szkoły, na świeżym powietrzu.
 8. Zajęcia świetlicowe są tak organizowane, aby w miarę możliwości zachować dystans społeczny.
 9. W sali, gdzie nie można zachować dystansu społecznego, ograniczone zostaną ćwiczenia i zabawy kontaktowe.
 10. Sprzęty, zabawki, pomoce dydaktyczne, które wykorzystywane były podczas pobytu uczniów w świetlicy są dezynfekowane przez wyznaczone osoby z obsługi.
 11. Uczniowie korzystają w świetlicy z własnych przyborów szkolnych, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami.
 12. Jeżeli nauczyciel świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.
 13. W okresie epidemii główną drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów jest: telefon oraz e-Dziennik.
 14. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia świetlicowe.
 15. Uczeń odbierany jest zgodnie z zasadami przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły zawartymi w niniejszym Regulaminie.

§ 13.

Dokumentacja świetlicy

 1. Regulamin Świetlicy.
 2. Dziennik elektroniczny świetlicy
 3. Roczny Plan Pracy Świetlicy Szkolnej,
 4. Tygodniowy Plan Zajęć Świetlicowych,
 5. Wniosek o przyjęcie od 1 września nowego roku szkolnego ucznia do świetlicy Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku – Załącznik nr 1 do Regulaminu świetlicy
 6. Karta dziecka przyjętego do świetlicy szkolnej – Załącznik nr 2 do Regulaminu świetlicy
 7. Procedury obowiązujące w świetlicy – Załącznik nr 3 do Regulaminu świetlicy.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2023r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku
Janusz Bazydło

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dziennik elektroniczny

W naszej szkole

W naszej szkole

Slider

 

Link do postępowania przetargowego na dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Szkół w Prudniku