Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

REGULAMIN SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2022/2023 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Prudniku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

nr   14/2022/2023 z 12 kwietnia 2023r.

 

REGULAMIN

SZKOLNEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Prudniku

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkolny Budżet Obywatelski , zwany dalej SzBO jest przedsięwzięciem mającym na celu zaangażowanie uczniów w proces zarządzania szkołą, edukację oraz pobudzenie ich aktywności obywatelskiej.
 2. SzBO ma charakter partycypacyjny, daje uczniom możliwość składania propozycji zadań, które mogą być sfinansowane z budżetu szkoły, a także możliwość wyrażenia opinii uczniów na temat zgłoszonych projektów.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Szkolnego Budżetu Obywatelskiego
 4. Ze środków Szkolnego Budżetu Obywatelskiego finansowane są projekty zgłaszane oraz wybrane w drodze głosowania przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku.
 5. Zwycięskie projekty realizowane są ze środków Rady Rodziców, budżet wynosi 1 000 zł.
 6. Szczegółowy harmonogram realizacji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego określa Załącznik nr 1 do Regulaminu. Realizacja zadań odbywa się w danym roku szkolnym.
 7. Szkolny Budżet Obywatelski koordynuje Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, zwany dalej Zespołem, w skład którego wchodzi dyrektor szkoły/wicedyrektor szkoły, przedstawiciel rady pedagogicznej, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciel rady rodziców.
 8. Dyrektor szkoły wskazuje Koordynatora ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, zwanego dalej Koordynatorem, który czuwa nad pracą Zespołu oraz dba o prawidłowy przebieg całości procesu w szkole.

 

Rozdział 2.

PISANIE I ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

 1. Projekty mogą składać uczniowie klas IV-VII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku. Projekt i jego wizualizację składamy na Załącznikach.
 2. Projekt może być złożony przez jedną grupę uczniów składającej się od 4 do 10 uczniów.
 3. Jedna grupa uczniów może złożyć jeden projekt na Załącznikach oraz wizualizację swojego pomysłu.
 4. Każda grupa uczniów musi posiadać opiekuna projektu.
 5. Przez opiekuna projektu rozumie się osobę związaną ze społecznością szkolną (np. nauczyciel, pedagog, rodzic), która wspiera pomysł grupy uczniów.
 6. Składanie projektów poprzedzi cykl spotkań o charakterze warsztatowym, których celem będzie określenie potrzeb szkolnej społeczności.
 7. Aby złożyć projekt, należy uzupełnić formularz stanowiący Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 8. Grupa uczniów powinna oszacować wstępny kosztorys realizacji zadania, natomiast ostatecznej wyceny dokonuje Zespół.
 9. Przed złożeniem formularza należy uzyskać podpis opiekuna projektu.
 10. Projekty należy składać osobiście w wersji papierowej u Koordynatora lub w sekretariacie szkoły.
 11. Do projektu uczeń dołącza listę poparcia dla propozycji zadania stanowiącą Załącznik nr 3 do Regulaminu, podpisaną przez co najmniej 10 uczniów danej szkoły.
 12. Jedna osoba może poprzeć (podpisać) jeden projekt.
 13. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której szkoła nie będzie prowadzić zajęć w formie stacjonarnej, następuje przerwa w realizacji projektów.

 

Rozdział 3.

OCENA PROJEKTÓW

 1. Zgłoszone przez uczniów projekty podlegają weryfikacji formalnej oraz merytorycznoprawnej.
 2. Oceny dokonuje Zespół.
 3. W przypadku, gdy projekt będzie zawierał nieścisłości lub braki uniemożliwiające jego realizację, Zespół zwraca się do grupy uczniów, dając wskazówki, jak należy zmodyfikować dany projekt. Grupa uczniów ma nie więcej niż 3 dni kalendarzowe na dokonanie korekty. Projekty, które nie zostaną poprawione w terminie, nie będą dalej rozpatrywane.
 4. Jeśli dwa lub więcej projektów dotyczą podobnego zadania lub ich realizacja zaplanowana została w tym samym miejscu, Zespół organizuje spotkanie z udziałem uczniów celem omówienia możliwości połączenia projektów w jeden lub np. zmiany lokalizacji jednego z nich.
 5. W przypadku braku zgody na połączenie projektów rozpatrywane są one osobno.
 6. Projekty złożone w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego muszą spełniać poniższe kryteria:
 1. muszą być zgodne z prawem oraz statutowymi zadaniami szkoły;
 2. wartość jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 1 000 zł;
 3. efekty zrealizowanych zadań powinny być dostępne dla ogółu społeczności szkolnej;
 4. muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z ich realizacją.
 5. Wyniki oceny publikowane są na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły www.zsprudnik.szkolna.net.
 6. Informacja o wynikach weryfikacji zawiera wykaz złożonych projektów z oznaczeniem „przyjęty” lub „odrzucony” dla każdej z propozycji. Przy projektach odrzuconych znajdzie się również powód odrzucenia.
 7. Z przyjętych projektów tworzona jest lista projektów, które zostaną poddane pod głosowanie uczniów. Lista zawiera tytuł projektu, opis projektu oraz szacunkowy koszt realizacji. Kolejność projektów na liście jest ułożona według kolejności ich wpływu, zgodnie z otrzymanym numerem przy składaniu projektu.

 

Rozdział 4.

WYBÓR PROJEKTÓW. GŁOSOWANIE

 1. Projekty, które otrzymały pozytywną ocenę, można promować wśród społeczności szkolnej.
 2. W miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej szkoły  ogłoszona zostaje  lista projektów, które będą poddane pod głosowanie, tak aby każdy uczeń miał możliwość zapoznać się z wykazem (np.: dziennik elektroniczny, Teams, tablica ogłoszeń, www.zsprudnik.szkolna.net)
 3. Na projekty zgłoszone w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego mogą głosować tylko uczniowie kl. I-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Prudniku.
 4. Głosowanie odbywa się za pośrednictwem papierowych kart w systemie tradycyjnym z urną.
 5. Wzór karty do głosowania stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.
 6. Głosujący wybiera trzy różne projekty, przy czym najwyżej oceniony projekt otrzymuje 3 punkty, a najniżej oceniony – 1 punkt.
 7. Głosowanie trwa maksymalnie 2 dni. Każdy uczeń może głosować tylko raz.
 8. Za organizację i prawidłowy przebieg głosowania odpowiada Zespół.

 

Rozdział 5.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I REALIZACJA PROJEKTÓW

 1. Za wybrane do realizacji, uznaje się projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na Szkolny Budżet Obywatelski.
 2. Jeżeli dwa lub więcej projektów otrzyma tę samą liczbę punktów, zwycięski projekt wybiera się w drodze losowania, które przeprowadza Zespół.
 3. Jeżeli środki na realizację kolejnego projektu z listy nie będą wystarczające, uwzględniony zostanie pierwszy z następnych projektów na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.
 4. Jeżeli w wyniku głosowania okaże się, że wśród wybranych projektów są takie, które pozostają ze sobą w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczają, zrealizowany zostanie projekt, który uzyskał największe poparcie.
 5. Wyniki głosowania zostaną opublikowane na szkolnej tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej szkoły.
 6. Zespół jest odpowiedzialny za wdrożenie oraz terminową realizację zwycięskich projektów, nie później niż do końca danego roku szkolnego.
 7. Opiekun grupy, której projekt będzie realizowany zobowiązany jest przygotować oraz dostarczyć Koordynatorowi w wyznaczonym terminie sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z realizacji projektu wybranego w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Wzór sprawozdania stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu.
 8. Projekty zrealizowane w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego są oznakowane. Oznaczenie powinno zawierać informację nt. realizacji zadania w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego uwzględniając nazwę zadania, kwotę oraz nazwisko autorów projektu. Oznakowanie: Sfinansowano ze środków  Rady Rodziców w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.

 

Rozdział 6.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją procesu Szkolnego Budżetu Obywatelskiego jest szkoła.
 2. Administrator jest obowiązany przetwarzać pozyskane dane osobowe zgodnie z obowiązujących przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

 

 

 

 

Zespół ds. Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

Barbara Tobik - koordynator

Beata Trochowska
Kinga Rektor

Anna Mączka

Alicja Płowaś-Stadnik

Karolina Sroka - przedstawiciel rady rodziców

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dziennik elektroniczny

W naszej szkole

W naszej szkole

Slider

 

Link do postępowania przetargowego na dostawę artykułów spożywczych do Zespołu Szkół w Prudniku