Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Zespół Szkół w Prudniku

Program profilaktyczno-wychowawczy

Aktualizacja 16 września 2021 r.


Rozdział XI  Statutu Zespołu Szkół w Prudniku

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły.

 

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 3. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez ONZ dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U.1991 nr 120 poz. 526 oraz z 2000 Nr 2, poz. 11)
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz.4);
 5. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
  2020 poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 1237).
 6. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 2018 r. poz. 969);
 7. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2020 poz. 2021)
 8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
  i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz.U. 2018 r. poz. 310).
 9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2021 poz. 276)
 10.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  (Dz. U. 2017r. poz. 783).
 11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r.. zmieniające rozporządzenie w sprawie nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego
  i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2017 poz. 1117);
 12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2021 poz. 1533);
 13.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017 poz. 1580);
 14.  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021 poz. 1249);
 15.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz.1082);
 16.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.
  w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017r. poz. 1578, tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 1309);
 17.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017r.
  w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 poz.1591, tekst jednolity DZ. U. 2020 poz. 1280);
 18.  Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „niebieska karta” oraz wzorów formularzy, „niebieska karta” (Dz.U. 2011r. nr 209 poz. 1245);
 19.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r.
  w sprawie zakresu form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty

działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz.1249, tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1449)

 1.  Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r.
  w sprawie wymagań wobec szkół i placówce (Dz.U. z 2019 r. poz. 1575)
 2. Statut Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1

Wstęp

 

1. Celem wychowawczym Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Prudniku jest wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, duchowym i zdrowotnym, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Do zadań  szkoły należą: przygotowanie wychowanka do samodzielnego życia poprzez stwarzanie sytuacji, w których dziecko rozwija wszystkie sfery swojej osobowości; wychowanie człowieka kulturalnego, odpowiedzialnego, kreatywnego, otwartego na potrzeby innych, mającego poczucie więzi ze swoim miastem, regionem, ze swoją Ojczyzną, człowieka prawego i tolerancyjnego.

Program kładzie nacisk na integrowanie środowiska szkolnego i lokalnego oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Najważniejszy w wychowaniu młodego człowieka jest dom rodzinny.

Wszystkie zadania mają na celu wyposażenie młodego człowieka w umiejętność budowania dobrych relacji i pozytywnych więzi opartych na skutecznej komunikacji. Prace nad harmonijnym rozwojem osobowości i zdrowym stylem życia są wspierane przez działania profilaktyczne będące jednym ze sposobów reagowania na rozmaite zjawiska społeczne, oceniane jako szkodliwe
i niepożądane. Poza tym nieodzownym elementem działań profilaktycznych jest poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, wyrażania swoich potrzeb, emocji i opinii.

 

 

 

 

§ 2

 

1. Cele programu:

    a) cel główny:

Wszechstronny rozwoju osobowości ucznia, uwzględniający jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne oraz jego środowisko rodzinne
i kulturowe,

 1. cele szczegółowe:

- przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, do uczestnictwa w życiu kulturalnym,

- przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych
i zachowań prospołecznych,

- rozwijanie postawy tolerancji i chęci udzielania pomocy innym osobom,

- kształtowanie postaw patriotycznych,

- zwiększenie poczucia więzi ze szkołą i poczucia przynależności do zespołu klasowego, zintegrowanego wokół pozytywnych postaw i wartości,

- wzmocnienie więzi społecznych pomiędzy nauczycielami i uczniami, szkołą i rodzicami, a także rozwijanie pozytywnych relacji społecznych między uczniami,

- udzielanie wsparcia uczniom mających problemy w nauce, osiągającym niskie wyniki, zwłaszcza w okresie nauki zdalnej i po powrocie do stacjonarnego trybu nauczania,

- kształtowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, godności,niezależności,

- rozwijanie indywidualnych zainteresowań, nauka nowych umiejętności,

- przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia,

- kształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych,

- , także poprzez uświadomienie uczniom, rodzicom oraz nauczycielom zagrożeń związanych z wystąpieniem i rozprzestrzenieniem się COVID - 19 w środowisku szkolnym,

- dostarczenie uczniom wiedzy na temat negatywnych skutków działania środków uzależniających i psychoaktywnych oraz następstw działania tych substancji,

- eliminowanie zachowań problemowych (przemoc, agresja, wagary, bójki),

- uświadamianie zagrożeń płynących z niewłaściwego korzystania ze środków masowego przekazu,

- wypracowanie właściwych norm współpracy z rodzicami.

 

§ 3

 

1.Sposoby realizacji celów.

Cele programu realizowane są w ramach:

 1. zajęć z wychowawcą,
 2. lekcji przedmiotowych,
 3. zajęć pozalekcyjnych,
 4. projektów edukacyjnych,
 5. wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,
 6. wyjść do placówek kulturalnych – wyjazdów do teatru, muzeum, kina,
 7. indywidualnej pracy z uczniem,
 8. zawodów i imprez sportowych,
 9. współpracy z instytucjami wspomagającymi (Komendą Powiatową Policji, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym w Prudniku, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej),
 10. współpracy z rodzicami.

 

§ 4

 

Strategia wychowawczo – profilaktyczna

Podstawą prowadzenia działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole jest diagnoza występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących
i czynników ryzyka.

Do zdiagnozowania środowiska szkolnego służą:

 • obserwacje zachowań uczniów podczas przerw i lekcji,
 • wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej,
 • analiza dokumentacji szkolnej,
 • wywiady z rodzicami, uczniami,
 • konsultacje z nauczycielami i personelem szkoły,
 • udzielone kary statutowe,
 • rozmowy z przedstawicielami Instytucji wspierających:

- koordynatorem i psychologiem pieczy zastępczej PCPR,

- kuratorami Sadu Rejonowego,

- funkcjonariuszami Policji.

 

Na podstawie analizy i podejmowanych działaniach określone zostały czynniki chroniące i czynniki ryzyka:

 

Czynniki ryzyka

 • zaniżone poczucie własnej wartości i obniżony nastrój, zwłaszcza w okresie osamotnienia, braku kontaktów rówieśniczych, izolacji z powodu pandemii, konfliktów rodzinnych z udziałem dziecka spiętrzających się w czasie długiego pobytu całej rodziny w okresie izolacji,
 • negatywny stosunek do szkoły i obowiązków szkolnych,
 • niski poziom oczekiwania sukcesu,
 • niska motywacja do nauki,
 • słaba frekwencja niektórych uczniów na zajęciach szkolnych, zwłaszcza odbywających się w trybie zdalnym,
 • niewystarczające postępy niektórych uczniów w nauce,
 • brak zaangażowania i chęci uczestniczenia niektórych uczniów w zajęciach oferowanych przez szkołę. 
 • słabe wsparcie ze strony niektórych rodziców, niewystarczający nadzór nad dzieckiem, małe zaangażowanie w jego aktywność lub przeciwnie - zbyt surowa dyscyplina, wyręczanie dzieci w ich obowiązkach szkolnych,
 • bierne sposoby spędzania wolnego czasu (gry komputerowe, korzystanie
  z portali społecznościowych, oglądanie tv),
 • przebywanie w środowisku młodzieżowym, w którym używało się substancji psychoaktywnych – łatwość dostępu do tych substancji,
 • stosowanie używek (np. palenie papierosów) mimo zdecydowanych zakazów.

 

Duża grupa uczniów wykazuje pozytywną postawę wobec szkoły i nauki.

Czynnikami chroniącymi w naszej szkole są:

 • poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły,
 • zainteresowanie nauką szkolną,
 • stwarzanie okazji do rozpoznawania własnych zainteresowań, przeżycia sukcesu,
 • angażowanie w działania i inicjatywy podejmowane na rzecz szkoły
  i przez szkołę,
 • wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy,
 • poczucie przynależności do klasy, chociażby przez wspólne spotkania, wykonywanie zespołowo projektów (także online),
 • silna więź emocjonalna z rodzicami,
 • pozytywny wpływ nauczycieli na zachowanie uczniów (oparcie relacji nauczyciel – uczeń na zaufaniu i szacunku dla drugiego człowieka, wsparcie emocjonalne),
 • promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu,
 • zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy przez wprowadzenie i stosowanie właściwych w tym zakresie procedur, a także eliminowanie negatywnych relacji między uczniami,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi.

 

Na podstawie zdiagnozowanych czynników, zostały sformułowane zalecenia do dalszej działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej oraz profilaktycznej:

 • wzmacnianie motywacji uczniów do udziału w zajęciach obowiązkowych
  i pozalekcyjnych oraz do punktualności,
 • kontynuowanie wsparcia i pomocy w zakresie dostosowania wymagań zgodnie z potrzebami uczniów w dotychczasowej formie,
 • zachęcanie uczniów do systematycznej pracy, podkreślanie mocnych stron, dostrzeganie i nagradzanie osiągnięć, pomaganie w wyznaczaniu kolejnych celów i motywowanie do ich osiągania,
 • realizowanie zajęć dodatkowych dla uczniów zdolnych, chętnych poszerzać swoją wiedzę,
 • kształtowanie postaw i norm przeciwnych piciu alkoholu, paleniu tytoniu
  i używaniu narkotyków oraz dopalaczy,
 • wzmacnianie asertywności, poczucia własnej wartości, umiejętności rozwiązywania problemów życiowych, postawy prospołecznej,
 • kontynuowanie działań z zakresu dbałości o bezpieczeństwo,
 • uwrażliwienie rodziców uczniów na potrzeby młodego człowieka związane z przynależnością do grupy i akceptacją ze strony rówieśników,
 • wspieranie rodziców w ich zasadniczej roli pierwszych wychowawców
  oraz uwrażliwianie na przejawy niepokojących zachowań u uczniów,
 • przekazanie informacji uczniom oraz rodzicom na temat zagrożeń, jakie mogą pojawić się w środowisku rówieśniczym i sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • eliminowanie negatywnych zjawisk społecznych w szkole (np. przemoc
  i agresja, używanie środków uzależniających, papierosów, alkoholu, substancji psychoaktywnych, narkotyków).
 • budowanie umiejętności rejestrowania i reagowania na sygnały świadczące o używaniu substancji psychoaktywnych przez dziecko
  i/lub jego kolegów,
 • rozwijanie umiejętności planowania własnego życia zawodowego
  i osobistego, wyznaczania sobie celów i ich konsekwentnego realizowania,
 • przeprowadzenie badania na temat występowania zjawiska „używania przez młodzież środków uzależniających typu: papierosy, alkohol, środki psychoaktywne, narkotyki”.

 

1. Strategia wychowawcza:

- etap edukacji wczesnoszkolnej: klasy I-III:

a) cele wychowania:

Klasa I         – Dziecko znajduje swoje miejsce w szkole, klasie i bezpiecznie
w niej funkcjonuje.

Klasa II       – Wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.

Klasa III – Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne
i odpowiedzialne funkcjonowanie na II etapie nauki.

 

 1. efekty działań wychowawczych w edukacji wczesnoszkolnej:

Uczeń:

- ma poczucie przynależności do klasy,

- potrafi współdziałać w grupie,

- zna podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz higieny i ich przestrzega,

- bierze udział w grach i zabawach ruchowych,

- zna normy zachowań, stosuje zwroty grzecznościowe,

- wyraża chęć niesienia pomocy,

- zna symbole narodowe, regionalne, wie, jak się wobec nich zachować,

- zna postać patronki szkoły,

- jest świadomy swoich praw i obowiązków,

- wie, do kogo zwrócić się o pomoc,

- zna numery alarmowe i wie, jak z nich skorzystać,

- przejawia postawę tolerancji w stosunku do innych,

- chroni przyrodę, wie, jakie zniszczenia w przyrodzie powoduje człowiek,

- zna zasady zdrowego stylu życia.

 

- drugi etap kształcenia: klasy IV – VIII

 1. cele wychowania:

Klasa IV      - Uczeń wykazuje aktywna postawę wobec świata, ma świadomość własnych talentów, przeciwdziała zagrożeniom.

Klasa V       - Kształtowanie osobowości ucznia. Wspieranie jego rozwoju, budowanie postawy życzliwości i współdziałania. Ostrożnej otwartości na zdobycze techniki.

Klasa VI      - Organizuje swój warsztat pracy i czas wolny, uczy się działać
w sposób planowy i efektywny, poznaje w praktyce zasady samorządu, zna prawa i obowiązki ucznia.

Klasa VII    - Kształtowanie u ucznia samorządności oraz współodpowiedzialności za właściwe jej funkcjonowanie.  

Klasa VIII   - Uczeń potrafi planować działanie i przewidzieć jego efekt. Jest przygotowywany do pełnienia różnych ról, do podjęcia dalszej nauki.

 

 1. efekt działań wychowawczych w kl. IV – VIII

Uczeń:

- rozumie efekty i skutki swojego postępowania,

- potrafi kulturalnie wyrazić swoje prośby i oczekiwania,

- dokonuje samooceny,

- jest odpowiedzialny za siebie, potrafi zrozumieć innych,

- jest tolerancyjny i potrafi właściwie zachować się wobec osoby niepełnosprawnej,

- potrafi dokonywać prawidłowych wyborów życiowych,

- swoim zachowaniem nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych,

- szanuje zdrowie własne i cudze, nie sięga po używki,

- nie stosuje przemocy fizycznej, psychicznej i słownej,

- zna zasady udzielania pierwszej pomocy,

- wie, jak korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych i kulturalnych,

- dba o sprawność fizyczną, bierze udział w zawodach sportowych, stosuje zasadę fair play,

- zna tradycje szkoły i regionu.

 

2. Zadania wychowawcy klasowego:

- zapoznaje rodziców i uczniów z prawami, obowiązkami uczniów, zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

- zapoznaje uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole zasadami bezpieczeństwa (procedurami, regulaminami) oraz zapewnia wsparcie
w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19,

-  opracowuje w oparciu o program wychowawczo - profilaktyczny szkoły plan wychowawczy klasy,

- podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do stworzenia prawidłowej atmosfery w klasie, kształtuje właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności człowieka,

- uczestniczy we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy, np. w imprezach organizowanych przez szkołę, rodziców i klasę,

- organizuje wycieczki klasowe dostosowane do możliwości i potrzeb zespołu klasowego mające na celu ukazanie walorów krajoznawczych i kulturowych regionu i Polski,

- czuwa nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, informuje o nich rodziców (opiekunów prawnych),

- organizuje klasowe zebrania rodziców, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych, przeprowadza pedagogizację,

- prowadzi dokumentację klasową (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa szkolne),

- współpracuje z nauczycielami uczącymi w klasie oraz z pedagogiem
i psychologiem szkolnym w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych
i profilaktycznych.

 

 

 

3. Zadania rodziców:

- świadoma współpraca ze szkołą, zgodnie z jej założeniami wychowawczymi
i profilaktycznymi,

- uczestnictwo w zebraniach, prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym,

- utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcą klasy i pozostałymi nauczycielami,

- pomoc w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,

- wspieranie działań innowacyjnych szkoły,

- uczestnictwo w badaniach ankietowych, sondażowych.

 

4. Zasady współpracy z rodzicami:

Podstawą współpracy rodziców i szkoły powinno być rozsądne partnerstwo, oparte na wzajemnym poszanowaniu praw i obowiązków:

 1. wspieranie rodziców przez nauczycieli w dziedzinie wychowania,
 2. organizowanie przez wychowawców:

- spotkań z rodzicami (wywiadówek),

- prelekcji poświęconych zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym,

- rozmów indywidualnych,

c) włączenie rodziców do organizacji imprez szkolnych (docenianie zaangażowania rodziców poprzez podziękowanie w formie listów gratulacyjnych, dyplomów, podziękowań na forum szkoły),

d) prezentowanie umiejętności uczniów podczas zebrań z rodzicami,

e) kontakt telefoniczny z rodzicami (w razie potrzeby), przez e-dziennik oraz
w trakcie zdalnego nauczania przez platformę Microsoft Teams,

f) pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych przez pedagoga oraz psychologa szkolnego.

 

 

5. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym

Udział społeczności szkolnej w:

- organizowanych przez samorząd terytorialny akcjach i imprezach okolicznościowych,

- uroczystościach rocznicowych: wybuch II wojny światowej, Święto Niepodległości, uchwalenie Konstytucji 3 Maja,

- konkursach przedmiotowych, turniejach i zawodach sportowych.

 

 1. Święta, uroczystości, tradycje i obyczaje szkolne.

Obchody rocznic i świąt państwowych:

 1. Rocznica wybuchu II wojny światowej,
 2. Dzień Edukacji Narodowej,
 3. Święto Odzyskania Niepodległości,
 4. Święto Konstytucji 3 Maja,
 5. Święto Patrona Szkoły.

 

 1. Kultywowanie tradycji i obyczajów w szkole:
 1. nauka hymnu państwowego i hymnu szkoły,
 2. udział pocztu sztandarowego w uroczystościach państwowych, lokalnych
  i szkolnych,
 3. pasowanie uczniów klas pierwszych,
 4. organizacja akademii z okazji Święta Szkoły,
 5. pożegnanie absolwentów szkoły,
 6. inne uroczystości wynikające z kalendarza imprez.

 

 1. Działalność pozalekcyjna szkoły w aspekcie wychowawczym.

Uczeń ma możliwość korzystania obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zajęć rozwijających jego indywidualne pasje i zainteresowania oraz z zajęć dopełniających wiedzę szkolną. Oferta zajęć skierowana jest zarówno
do uczniów zdolnych, uczniów przejawiających trudności w nauce
i zachowaniu, jak i do uczniów ze środowisk zaniedbanych.

 

§ 5

1. Strategia profilaktyczna.

 

ZADANIE 1. Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 

 

 1. Zapoznanie uczniów z dokumentami określającymi pracę szkoły zawartymi
  w Statucie:
 • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
 • procedurami zachowania określającymi sytuacje zagrożenia w szkole,
 • procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych.

 

 

wychowawcy klas

pedagog szkolny  nauczyciele

 

        

wrzesień

cały rok szkolny

wg potrzeb

 

 

 1. Ochrona społeczności szkolnej przed zachorowaniem na COVID-19:
 • wyposażenie pomieszczeń wejściowych, sal lekcyjnych, stołówki w środki dezynfekujące wraz z komunikatem
  o tym, jak skutecznie dezynfekować dłonie,
 • zapoznanie uczniów i rodziców
  z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID- 19 wśród uczniów, rodziców
  i pracowników szkoły,
 • przeprowadzenie lekcji wychowawczej poświęconej tematyce odpowiedzialności społecznej,
 • organizacja „Tygodnia Informacyjnego
  o szczepieniach”,
 • udostępnianie informacji o szczepieniach na stronie www.zspudnik.szkolna.net oraz drzwiach wejściowych,
 • świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom podlegającym izolacji z powodu pandemii COVID-19.

 

 

 

 

dyrektor

wychowawcy

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osoba odpowiedzialna
za prowadzenie strony szkoły

pedagog

psycholog

 

 

 

 

 

IX 2021

 

 

 1. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu
  i bezpieczeństwu dzieci na drodze
  i w szkole:
 • „Bezpieczna droga do szkoły”,
 • „Bezpieczny rowerzysta – karta rowerowa”.

 

 

 

wychowawcy

pracownicy szkoły

policja

nauczyciel techniki

       

 

wrzesień

wg harmonogramu

 

 

 

 1. Zapoznawanie z regulaminami dotyczącymi bezpieczeństwa w czasie wycieczek klasowych, dyskotek szkolnych.

 

 

wychowawcy

organizatorzy imprez

 

cały rok szkolny

 

 

 1. Organizacja spotkania z asystentem
  ds. nieletnich na temat: „Odpowiedzialność prawna nieletnich”.

 

 

wychowawcy klas

pedagog

 

wrzesień

październik

 

 

ZADANIE 2. Zapobieganie wagarom

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 

 1. Zapoznanie uczniów z zapisami
  w Statucie szkoły dotyczącymi realizacji obowiązku szkolnego.
 2. Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów

 

          wychowawcy

pedagog szkolny

wrzesień

cały rok szkolny

 

 

 

 

 1. Monitorowanie frekwencji uczniów – kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności uczniów
  na zajęciach lekcyjnych, skrupulatne odnotowywanie nieobecności, spóźnień.

 

wychowawcy

nauczyciele

 

 

cały rok szkolny

 1. Konsekwentne stosowanie zapisów Statutu wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne
  bez usprawiedliwienia.

wychowawcy

pedagog szkolny

cały rok szkolny

 

 1. Współpraca z rodzicami:
 • zapoznanie rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole,
 • informowanie rodziców
  o nieobecnościach dzieci
  i podejmowanie wspólnych działań zaradczych,
 • informowanie o konsekwencjach prawnych.

 

        

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

 

 

cały rok szkolny

 

 

 1. Systematyczna współpraca
  z policją, sądem rodzinnym, kuratorami sądowymi.

 

 

 

dyrektor szkoły

wychowawca

pedagog

 

 

wg potrzeb

cały rok szkolny

 

ZADANIE 3. Motywowanie uczniów do nauki. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 1. Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych uczniów, eliminowanie lęku, poczucia zagrożenia, zwłaszcza spowodowanego zdalnym nauczaniem (np. poprzez obserwację, rozmowy z uczniami, rodzicami, analizę dokumentacji szkolnej – dzienników lekcyjnych, wyników klasyfikacji i promocji, frekwencji uczniów, udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyników egzaminu, wyników ewaluacji wewnętrznej, dokumentacji pedagoga, psychologa, higienistki szkolnej).

 

 

wychowawcy nauczyciele pedagog psycholog

 

cały rok szkolny

 1. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami wewnątrzszkolnego i przedmiotowego systemu oceniania.

 

 

nauczyciele

wychowawcy

IX 2021

 1. Systematyczne ocenianie uczniów, zgodne
  z kryteriami. Uzasadnianie wystawianych ocen. Informowanie uczniów i rodziców
  o stopniach, przy zwróceniu szczególnej uwagi na osiągnięcia uczniów.

 

 

nauczyciele

wychowawcy

cały rok

 1. Wspieranie uczniów ze środowisk zmarginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym. Współpraca z kuratorami sądowymi uczniów oraz pracownikami opieki społecznej.

pedagog

psycholog

wychowawcy

kuratorzy sądowi

pracownicy opieki społecznej

 

 

 1. Zaplanowanie i realizacja działań wspierających uczniów przez organizowanie:
 • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych kl. I-III,
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych IV – VIII,
 • zajęć specjalistycznych,
 • zajęć dla uczniów chcących rozwijać zainteresowania i pasje.

 

dyrektor szkoły

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

psycholog

nauczyciele specjaliści

cały rok szkolny

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. Stosowanie się do zaleceń Poradni dotyczących różnicowania wymagań dydaktyczno-wychowawczych zawartych
  w opiniach i orzeczeniach.

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

 

 1. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów:
 • organizowanie kół zainteresowań,
 • angażowanie uczniów do udziału
  w konkursach,
 • organizacja projektów, innowacji edukacyjnych,
 • organizowanie różnych form przeglądu twórczości dzieci,
 • wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,

prezentowanie sylwetek wartościowych postaci i Wielkich Polaków.

 

 

nauczyciele

wychowawcy

cały rok szkolny

 1. Przygotowywanie uczniów do udziału
  w konkursach przedmiotowych, tematycznych, interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych.

nauczyciele przedmiotów

cały rok szkolny

 1. Informowanie rodziców nie tylko
  o indywidualnych postępach dzieci,
  ale również o skutkach izolacji, osamotnienia, potrzebie wspomagania własnych dzieci.

Udzielanie rodzicom informacji w zakresie wskazywania instytucji służących specjalistyczną pomocą.

 

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

pedagog

cały rok szkolny

 1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli
  w zakresie kształcenia zdalnego poprzez uczestnictwo w radach pedagogicznych, kursach, szkoleniach, webinariach
  oraz w ramach WDN.

 

 

 

 

 

 

ZADANIE 4. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przestępczym wśród młodzieży

 

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 1. Rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych
  w klasie (przede wszystkim poprzez obserwację, rozmowę z uczniami, rodzicami, nauczycielami uczącymi).

 

wychowawcy nauczyciele pedagog

psycholog

cały rok szkolny

 

 

 1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczych
  na temat:
 • sposobów rozwiązywania konfliktów,
 • asertywności,
 • budowania poczucia własnej wartości,
 • form mediacji,
 • komunikacji interpersonalnych,
 • przeciwdziałania dyskryminacji.

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

w ramach zajęć
z wychowawcą

 1. Zapoznanie uczniów z przyczynami zachowań agresywnych, rodzajami agresji,
  z funkcjonującymi w społeczeństwie moralnymi i prawnymi konsekwencjami zachowań aspołecznych.

wychowawcy

nauczyciele

wg potrzeb

 1. Przeprowadzenie pogadanek na temat odpowiedzialności za swoje postępowanie
  (tzw. bójki, ustawki).

pedagog szkolny

w ramach zajęć
z wychowawcą

 

 1. Podejmowanie działań służących integracji środowiska szkolnego, np. łączących klasy projektów edukacyjnych, akademii, częstych wyjść, wycieczek klasowych, ognisk, dyskotek szkolnych. Włączanie rodziców w podejmowane przedsięwzięcia.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

Samorząd Szkolny

 

cały rok szkolny

 1. Podejmowanie różnorodnych działań w ramach szkolnego wolontariatu, aby kształtować właściwe postawy szlachetności
  i zaangażowania społecznego.

Organizacja samopomocy koleżeńskiej.

 

p. D. Kędzior

 

 

 

 

wychowawcy

nauczyciele

cały rok

 1. Systematyczne i zgodne z procedurami reagowanie wszystkich pracowników szkoły
  na wszelkie formy i przejawy agresji w szkole.

 

nauczyciele

dyrektor

pracownicy szkoły

 

 

cały rok szkolny

 1. Aktywne i systematyczne pełnienie dyżurów nauczycielskich podczas przerw międzylekcyjnych.

nauczyciele

cały rok szkolny

 

ZADANIE 5. Popularyzowanie zdrowego stylu życia

Działanie

Odpowiedzialni

Termin

 

 1. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach
  i zawodach sportowych.

 

nauczyciele przedmiotów

nauczyciele WF

cały rok szkolny

wg potrzeb

 

 

 1.  Uświadamianie uczniom, jak efektywnie wykorzystywać czas wolny.

 

wychowawca

pedagog

nauczyciele

cały rok szkolny

wg potrzeb

 

 1. Zorganizowanie spotkania z dietetykiem, wyjaśniającego zasady zdrowego żywienia
  |oraz korzyści płynące ze stosowania się do tych reguł.

 

wychowawcy

 

 

 1. Realizowanie programów:
 • „Program dla szkół” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (owoce, warzywa)
 • „Dzień zdrowego śniadania” – kl. I – III,
 • „Mały ekolog” – kl. I-III,
 • „Bieg po zdrowie” – kl. IV,
 • Program edukacji ekologicznej i ochrony środowiska dla klas IV-VIII.

 

 

dyrektor szkoły

intendent

wychowawcy
nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

cały rok szkolny

 

 1. Propagowanie aktywności sportowej, zachęcanie do udziału w zajęciach wychowania fizycznego oraz w pozalekcyjnych zajęciach sportowych.

 

nauczyciele WF

 

cały rok szkolny

wg potrzeb

 1. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie
  i higienę osobistą:
 • przeprowadzenie fluoryzacji i zachęcanie
  do dbania o higienę jamy ustnej,
 • zwracanie uwagi na odpowiedni ubiór,
 • zwracanie uwagi na właściwą postawę w czasie pracy ucznia.

Pielęgniarka szkolna

wychowawcy

nauczyciele

cały rok szkolny wg potrzeb

 

 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

 

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

 

 

 

cały rok

 

 

 1. Integracja społeczności uczniowskiej – w ramach organizowanych imprez klasowych i szkolnych, organizacja Festynu rekreacyjno-sportowego
  w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

 

 

nauczyciele

 

wiosna

 

ZADANIE 6. Przeciwdziałanie używaniu przez młodzież  środków  uzależniających typu: papierosy, alkohol, środki psychoaktywne, narkotyki

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

termin

 1. Informowanie uczniów o szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych, narkotyków, palenia papierosów
  i spożywania alkoholu na organizm człowieka.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

psycholog

 

 

cały rok szkolny
wg potrzeb

 

 1. Udział młodzieży w projektach w ramach Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

wychowawcy

pedagog

wiosna

 

 1. Informowanie rodziców i uczniów
  o instytucjach, które udzielają pomocy
  w sytuacji trudnej.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

 

cały rok szkolny

 

 1. Pedagogizacja rodziców na temat uzależnień.

 

 

wychowawcy

przedstawiciel Policji

 

 

 

na spotkaniu

z rodzicami

 

ZADANIE 7: Bezpiecznie przed komputerem i w sieci.

 

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin

 1. Informowanie uczniów (zwłaszcza podczas zajęć z wychowawcą oraz lekcji informatyki)
  o zagrożeniach społecznych i fizycznych związanych z użytkowaniem komputera
  i Internetu:
 • ochrona przed szkodliwym  oprogramowaniem,
 • kontakt i relacje z innymi użytkownikami Internetu,
 • dbanie o własny wizerunek w sieci,
 • wiarygodność informacji w Internecie,
 • prawa autorskie,
 • cyberprzemoc.

 

wychowawcy

nauczyciele przedmiotów

nauczyciel informatyki

 

cały rok szkolny

 1. Włączenie się w cykliczne akcje: „Dzień Bezpiecznego Internetu” oraz projekt Przystań w sieci „Szkoła odpowiedzialna cyfrowo”.

 

 

wychowawcy

nauczyciele

 

 

 

 1. Jak skutecznie i bezpiecznie wykorzystywać zdobycze techniki? Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu. Jak bronić się przed cyberprzemocą?

 

wychowawcy

pedagog

nauczyciel informatyki

 

w czasie zastępstw

lub zajęć
z wychowawcą

 

 

 1. Przypomnienie Procedury reagowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy w szkole.

 

Pedagog, wychowawcy

 

 

 

 1. Zapoznanie rodziców ze skutkami społecznymi, zdrowotnymi oraz prawnymi niewłaściwego wykorzystywania technologii komputerowej.

 

 

wychowawcy

pedagog

 

w czasie spotkań

z rodzicami

 

 

 

§ 6

1. Sylwetka absolwenta szkoły.

Absolwent naszej szkoły:

 1. godnie reprezentuje szkołę w środowisku,
 2. jest otwarty i łatwo nawiązuje współpracę z otoczeniem,
 3. zna systemy wartości,
 4. zna tradycję szkoły, miasta,
 5. potrafi rozwijać swoje zainteresowania,
 6. zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania,
 7. jest odpowiedzialny i potrafi ponieść konsekwencje swoich czynów,
 8. jest tolerancyjny – potrafi zrozumieć i nieść pomoc osobom niepełnosprawnym,
 9. planuje i organizuje swoje zajęcia,
 10. dokonuje samooceny,
 11. zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku i potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym,
 12. jest świadomy zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID – 19, aktywnie przeciwdziała zakażeniu siebie
  i innych.

 

§ 7

 

1. Ewaluacja.

Ewaluacja programu  wychowawczo- profilaktycznego dokonywania będzie na podstawie: 

 1. obserwacji zachowań uczniów w czasie zajęć lekcyjnych oraz  organizowanych spotkań, wycieczek, apeli i uroczystości szkolnych,
 2. bezpośrednich rozmów z uczniami, nauczycielami i rodzicami,
 3. analizę dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, plany pracy, sprawozdania, notatki, opinie),
 4. ankietowanie uczniów, rodziców i nauczycieli,
 5. wymianę spostrzeżeń i uwag podczas posiedzeń zespołu wychowawczego, rady pedagogicznej.

Metody wykorzystane w ewaluacji (np.: ankiety, rozmowy, obserwacje) wynikać będą z charakteru działań, warunków i okoliczności, w których te działania są realizowane. Wyniki będą wskazówkami do pracy w kolejnych latach.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Dziennik elektroniczny

W naszej szkole

W naszej szkole

Slider